Навчально-науковий процес Інституту новітніх технологій є завершеним циклом підготовки кадрів вищої кваліфікації з підсиленою фундаментальною складовою освіти для високотехнологічних галузей промисловості і науки, а саме,

«студент – бакалавр – магістр – аспірант – кандидат наук – доктор наук»

Базова ідеологія інституту ґрунтується на ідеї, закладеній в основу Болонського процесу, «навчання через реальну науково-дослідну діяльність студента під керівництвом досвідченого фахівця високої кваліфікації». Засвоєння фахового матеріалу студентами відбувається набагато ефективніше у разі, коли вони одночасно і паралельно мають можливість застосовувати їх на реальній, а не навчальній, практиці.
naukova-rabota

Головною формою навчання в ІНТ є індивідуальна підготовка студентів при їх активній участі у повноцінній науковій роботі під керівництвом наукових керівників.

Навчання студентів в Інституті новітніх технологій :

 • відбувається за їх власним бажанням на основі співбесіди з керівником проекту, але при умові успішного навчання за основною програмою навчальної спеціальності;
 • навчання в Інституті не означає автоматичне вилучення студентів із сфери контролю деканатів та випускових кафедр у всіх компонентах навчально-виховного процесу;
 • навчаючись в Інституті студент фізично (і юридично) залишається у своїй академічній групі, проходячи з нею весь запланований цикл навчальних дисциплін;
 • для вивчення спецкурсів, зазначених в індивідуальній науковій програмі, із студентів ІНТ формують науково-навчальні групи із чисельністю, не менше п’яти і не більше десяти осіб;
 • протягом навчального року студент приймає участь у науково-дослідній програмі (проекті) своєї наукової групи, за результатами якої він повинен у кінці кожного семестру навчального року подати науковий звіт;
 • вилучення студента з Інституту може статися як у результаті втрати успішних показників навчання за основною програмою, так і за її індивідуальною науковою складовою, рішенням керівництва Інституту за поданням декана факультету або керівника проекту;
 • захист бакалаврських та магістерських робіт, виконаних студентами в період навчання в Інституті, проводиться по завершенню відповідних термінів навчання за основною програмою перед державними екзаменаційними комісіями, які створюються на факультетах на загальних засадах;
 • на основі позитивного прилюдного захисту бакалаврських та магістерських робіт студенту видається диплом відповідно бакалавра або магістра;
 • студент Інституту є повноправним членом наукового семінару факультету, кафедри чи лабораторії, до яких відноситься за посадою його керівник;
 • участь в наукових семінарах (в тому числі факультету, кафедри чи лабораторії) і конференціях є обов’язковою складовою наукової діяльності студента в ІНТ, яка планується керівником та студентом на поточний рік навчання;
 • підготовка матеріалів до опублікування в наукових журналах, в першу чергу «Наукоємні технології» та Віснику НАУ, є обов’язковою складовою наукової діяльності студента в ІНТ;
 • магістерська робота випускника ІНТ має бути завершеним науковим дослідженням, яке є основою його кваліфікаційної роботи;
 • за умови успішного прилюдного захисту кваліфікаційної роботи випускнику ІНТ присуджується науковий ступінь «кандидат наук Національного авіаційного університету»;
 • кваліфікаційна робота випускника ІНТ має стати основою для його майбутньої кандидатської дисертації;
 • навчальний цикл студента в ІНТ включає в себе, як обов’язкову складову, навчання в аспірантурі.